Päev, mil õpilased kooli ei tule

Vana tava võimaldab päevadel, kui koolimaja ruumid on hõivatud eksamite, võistluste vms tegevusega, korraldada koolitööd õuesõppe või õppekäikudena. Uuema aja võimalusena korraldatakse neil päevadel töö hoopis internetis nn e-õppepäevadena. Mõte on hea, sest annab õpilastele võimaluse kogeda neid igapäevaelu tahke, mis tundideks jagatud koolipäevade pikas jadas hästi välja ei tule. Tavaliselt e-päevadel tunniplaani ei järgita ja keskendutakse pigem ühele-kahele pikemale teemale. Tehakse rühmatöid, rõhutatakse lõiminguid. Mõned näiteid:

 • Keeleõpetus lõimub füüsikaga. Loeme saksa, vene, aga kndlasti ka baltisaksa teadlaste töid (kui keeleoskus ei luba, siis elulugusid) saksa või vene keeles (palun mitte inglise keeles) ja koostame neist magnetismi tundide jaoks lühikesed ettekanded.

 • Töötame läbi e-õpiku peatüki „Ringliikumise dünaamika” ja lahendame mõned pesumasina ja vasaraheite kohta käivad ülesanded, mille lahenduskäike järgmisel päeval klassis kaitseme. Kui laheduse juures on nõutud kirjalik seletus, mis peab klassikaaslastele arusaadav olema, siis on tegu emakeele ja füüsika lõiminguga.

 • Matemaatika tund nõuab funktsioonde esitamist graafikuna. Koostame lisaks mõned lihtsad ülesanded, mis küsivad füüsikalistesse nähtustesse peidetud funktsioone.

Mõistlik on mõelda ka nende õpilaste peale, kellel parasjagu ei ole võimalust töötada internetis või kelle kodused arvutid ja nutisedmed otsustaval hetkel tõrguvad. Kogemus ütleb, et neid on väga vähe, enamasti pole ühtegi.

HTG-s võtsid õpilased viimatisel e-õppe päeval ette töölehe funktsioonidest, st uurisid füüsika ja matemaatika kokkupuutepunkte.

Funktsioonid füüsikas

 1. Ühtlaselt kiireneval (sh ka aeglustuval) liikumisel on läbitud tee pikkus (s) aja (t) funktsioon. Vaata valemit.
  Joonista selle funktsiooni graafik ajavahemikule 0 kuni 12 sekundit. Algkiirus v0= 10m/s; kiirendus
  a= -2m/s2. Mis funktsioon see on?
   
 2. Magnetvälja võivad elektronid lennata väljajoonte suhtes erinevate nurkade all.  Vaata valemit.
  Elektroni sirgelt teelt kõrvele kallutav Lorentzi jõud (FL) on välja sisenemise nurga (α) funktsioon, joonista selle gaafik nurkadele 0° kuni 90°.
  Elektroni laeng e=1,6·10-19C; elektronide liikumiskiirus v=2000m/s; välja magnetinduktsioon B=0,5T.
   
 3. Üks hästituntud looduslik protsess. Leia selle graafik e-õpikust. Mis funktsioon see on?

Kasuta õpikuid. Otsing töötab, sisukord on olemas.

Graafikuid võib teha tabelarvutusega (xy-graafik, scatter) või mõne sobiva matemaatikavahendiga. Huvi või vajaduse korral võib graafiku ka paberile joonistada, pildistada või skännida. Viimases hädas võib isegi paberi järgmisel päeval kooli kaasa võtta.

Kopeeri graafikud tekstifaili. Jälgi piltide tekstifaili lisamise head tava ja uurimistööde vormistamise juhendit.

Lubatud failiformaadid - .doc, .docx, .odt, .pdf.

--------------------------

Näidisülesanne. Kuidas ideaalse gaasi rõhu sõltuvust temperatuurist tabelarvutuse abil graafiliselt kujutada?

Kuidas sõltub 1 mooli ideaalse gaasi rõhk 10 liitrise ruumalaga balloonis temperatuurist? Mis funktsioon seda kirjeldab?

Vaata graafikut