1.9

$${{v_k} = \frac{{{l_{kogu}}}}{{{t_{kogu}}}}}$$