Elektri- ja magnetvälja võrdlev käsitlus: tabel

Elektriväli

Magnetväli

Mõju põhiseadus on Coulomb’i seadus:

kus on jõud, millega esimene keha mõjutab teist, – kehade vahekaugus, ja – kehade laengud. Eeldatakse, et vaadeldavaid kehi võib lugeda punktlaenguteks.

Mõju põhiseadus on Ampere’i seadus:

kus  – jõud, millega kahe lõpmata pika ja paralleelse sirgjuhtme korral esimene juhe mõjutab teise juhtme lõiku pikkusega , – juhtmete vahekaugus, ja – voolutugevused juhtmetes.

Välja kirjeldab väljatugevus (E-vek­tor)

­

SI ühik on 1 N/C = 1 V/m ehk volt meetri kohta.

Välja kirjeldab magnetinduktsioon (B-vektor)

SI ühik on tesla 1 T = 1 N/(A m) ehk njuuton ampri ja meetri kohta.

Punktlaengu väljatugevus teise punktlaengu asukohas

Sirgvoolu magnetinduktsioon teise vooluga juhtmelõigu asu­kohas