SI põhiühikud, tabel

Suurus Mõõtühik Tähis Kehtiv etalon
Pikkus meeter 1 m Valguse poolt 1/299 792 458 sekundi jooksul vaakumis läbitav vahemaa.
Aeg sekund 1 s Tseesiumi 133Cs aatomi väliskihi elektroni ja aatomi tuuma vastastikmõjust tingitud kiirguse 9 192 631 770 võnkeperioodi.
Mass kilogramm 1 kg Plaatina (90%) ja iriidiumi (10%) sulamist valmistatud silindri­kujuline keha, mille kõrgus ja läbimõõt on võrdsed (39,17 mm).
Temperatuur kelvin 1 K 1⁄273,16 vee kolmikpunkti temperatuuri ja absoluutse nulltemperatuuri vahest. Kolmikpunktis ehk jää sulamistemperatuuril on vesi korraga vedel, tahke ja gaasiline.
Voolutugevus amper 1 A Voolutugevus, mille läbiminekul kahest paralleelsest väga pikast (l >> 1 m) ja väga peenikesest (d << 1 m) sirgjuhtmest vahe­kaugusega 1 m mõjutab üks juhe teise juhtme 1 m pikkust lõiku jõuga 2 × 10-7 N.
Valgustugevus kandela 1 cd Valgusallikas, mis kiirgab sagedust 540×1012 Hz omava valguslaine võimsusega 1⁄683 vatti ruuminurka 1 steradiaan.
Ainehulk mool 1 mol Ainehulk, milles sisalduvate üksikosakeste arv võrdub aatomite arvuga 12 grammis puhtas süsinikus 12C.
Põhiühikutele lisaks on defineeritud veel kaks lisaühikut, millel pole etaloni:
Suurus Mõõtühik Tähis Definitsioon
Tasanurk radiaan 1 rad Tasanurk, mille korral nurga tippu ümbritseva ringjoone kaare pikkus võrdub raadiusega (s = r).
Ruuminurk steradiaan 1 sr Ruuminurk, mille korral nurga tippu ümbritseva sfääri vastava osa pindala võrdub raadiuse ruuduga (S = r2).