Lainejada, laineimpulss

A. Lihtsaimat lainet, siinuslainet võime iseloomustada kahel erineval viisil: kas ruumiliselt, justkui laine fotona mingil fikseeritud hetkel (punane graafik) või ajaliselt, võnkeprotsessina fikseeritud ruumipunktis (must graafik). 

B, C: Vaadeldes hulga erineva sagedusega (f1, f2, ...) ja vastavalt erineva lainepikkusega (λ1, λ2...) lainete liitumist esimesel viisil, täheldame nende ühinemist piiratud ulatusega (Δx) lainejadaks ehk lainepaketiks

(B); vaadeldes nende liitumist teisel viisil, ajaliselt, leiame, et nad võivad liituda piiratud kestusega (Δt) laineimpulsiks (C)

Hoiatus: mitte segada sõna impulss kaht eri tähendust: siin tähendab ta lühiajalist ilmingut, värahtust, seevastu mehaanikas tähendas impulss liikumishulka mv.