$${a = \frac{F}{m} = G\frac{{Mm}}{{{R^2}m}} = G\frac{M}{{{R^2}}}}$$