4.1

$${\Delta \,({m_1}{\vec v_1} + {m_2}{\vec v_2} + \ldots ) = 0}$$