De Broglie valem

$${\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{mv}}$$