7.6

$${mvr = n \cdot \frac {h} {2 \pi} = n \cdot \hbar}$$