7.8

$${\frac {\kappa e^2} {r^2_n}= \frac {mv^2_n} {r_n}}$$