7.9

$${E_n= - \frac {2,17 \cdot 10^{-18}} {n^2} J=- \frac {13,6} {n^2} eV}$$