$${\frac {m^2 v^2_n} {m} = \frac {\kappa e^2} {r_n}}$$