$${\frac {n^2 \hbar^2} {r^2_m} = \frac {\kappa e^2} {r_n}}$$