$${ \frac {m v^2_n} {2} = \frac {\kappa e^2} {2 r_n}}$$