7.14

$${E_n = - \frac {me^4} {8 \varepsilon^2_0 h^2} \cdot \frac {1} {n^2}}$$