Pindpinevusjõud kui pindpinevusteguri ja piirpinna pikkuse korrutis

$${F_p = \sigma l}$$