$${1 - \frac {1} {3} + \frac {1} {5} - \frac {1} {7} + \frac {1} {9} - \ldots = \frac {\pi} {4}}$$