$${\frac {\pi} {4} = 4tan ^{-1} \frac {1} {5} - tan^{-1} \frac {1} {239}}$$