$${\frac {x^2} {2}, \, \frac {x^3} {2 \, \cdot \, 3}}$$