Ideaalse gaasi olekuvõrrand, valem

$${pV = \frac {m} {M}RT}$$