v 2.11

$${v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \mu}} = \frac{c}{n}}$$