$${\frac{m_1}{m_2} = \frac{r_2}{r_1} = \frac{v_2}{v_1}}$$