$${\frac{N_2}{N_1} = \frac{S_2 \cdot \sqrt{v^2 + u^2}}{S_1u} = \frac{S_2}{S_1}\cdot \sqrt{1+\frac{v^2}{u^2}}}$$