$${t_1 = \frac{l}{2u} + \frac{l}{v-u} - \frac{x}{v-u}}$$