$${\frac{Ln}{\tau} - \frac{L(n - 10)}{\tau} = \frac{10L}{\tau} = {5,6}\,\mathrm{km/h}\quad}$$