$${n = \frac{n_1}{n_2} = \frac{{3,7}{}}{{3,4}{}} = {1,088}{}}$$