$${\frac{S}{M} = \frac{\langle N\rangle}{\sigma_m}}$$