Biot' Savart'i katse skeem

J.1.16 Biot' Savart'i katse skeem