Joonis 52. Neelavat ainet läbinud kiirguse intensiivsuse sõltuvus neelava aine paksusest, a - Homogeenne kiirgus; b - Mittehomogeenne kiirgus; c - Kalki lühilainelist komponenti sisaldav kiirguste segu.