$${\frac{R_{RP}}{R_{PK}} = \frac{U_{RP}}{U_{PK}}.}$$