$${c_v = {4,2}\,\mathrm{\frac{kJ}{kg\cdot^{\circ}C}}}$$