Elektroni lainepikkus

Laineid iseloomustab lainepikkus . Kuidas määrata elektroni leiulaine pikkust?

Optikas arvutasime footoni massi, rakendades relatiivsusteooriast tulenevat üldkehtivat seost energia ja massi vahel:

Teiselt poolt, footoni energia , kus h on Plancki konstant ja  valguse võnkesagedus. Seega

ehk

Kuna f=c/λ, siis

Siit

Footoni massi ja kiiruse korrutis mc on tema impulss . Niisiis

Oletame, et sama seos kehtib ka seisumassiga osakeste, sh. elektroni kohta. Siis on impulss , kus on osakese kiirus, ja

See de Broglie’ tuletatud valem on üks olulisemaid mikrofüüsikas.  Valemist (4.1 ) määratud lainepikkust nimetatakse ka de Broglie’ lainepikkuseks ning vabalt liikuvate osakeste leiulaineid – de Broglie’ laineteks.

Näidisülesanne 1-1

Leida elektrivälja potentsiaalide vahet läbinud elektroni leiulaine pikkus.

Lahendus

Andmed

U=100V
m=9,11031kg
h=6,61034Js–––––––––––––––––––
λ?

Arvutused

Lainepikkuse leiame de Broglie’ valemist 

Elektroni impulsi arvutame tema kineetilise energia kaudu. Et 

siis

ja

Läbinud väljapinge  volti, saab elektron kineetilise energia  elektronvolti, kusjuures teame, et 1eV=1,601019J, seega

Nii et

Vastus. -voldise pingega kiirendatud elektronide  lainepikkus  λ=1,21010m=0,12nm. Tegemist on röntgenkiirgusega. Õppuri kontrollida jäägu, et 


Näidisülesanne 1-2

Millise lainepikkusega () elektronid tekitavad röntgenkiirguse, mille lühim lainepikkus  on 0,05nm?

Lahendus

Andmed

λr=0,05μm=51011m
h=6,61034Js
m=9,11031kg
c=3108m/s––––––––––––––
λe?

Arvutused

Röntgentorus kiirendatakse hõõgkatoodist kiirguvaid elektrone kõrgpingeväljas. Põrkudes vastu anoodi, elektronid aeglustuvad järsult ja nende kineetiline energia muundub röntgenkiirguse footonite energiaks: laengute kiirendatud liikumisel (aeglustus on negatiivne kiirendus!) tekib alati elektromagnetkiirgus,   röntgenkiirgus ongi väga lühilaineline elektromagnetkiirgus.

Energia jäävuse tõttu ei saa suurima energiaga (kõige lühilainelisemate) röntgenkiirguse footonite energia Efmax ületada neid tekitanud elektronide energiat Eemax (NB: , pole siin astmenäitajad, vaid ülaindeksid):

Footoni maksimaalne energia avaldub kui

Elektroni maksimaalne energia avaldub kui 

Nii et

Maksimaalse energiaga elektroni energia avaldub seega kujul

Arvutades saame

Vastus. Et tekitada röntgenkiirgust minimaalse lainepikkusega 0,05nm, peab elektronide lainepikkus olema 0,006nm e. λe0,1λr.

Üldiselt võime kasutada lihtsat ligikaudset seost: kui elektron on kiirendatud pingega volti, on tema lainepikkus

ehk

Kuidas kontrollida valemi (4.1 ) kehtivust ja tehtud arvutuste õigsust katsetega? Selleks tuleb mõõta erinevate kiirustega ja massidega mikroosakeste lainete pikkust. Optikast saime teada, et valguse lainepikkust mõõdetakse difraktsioonivõre abil. Võre kallutab teda läbinud kiirt algsuunast kõrvale nurga  võrra, kusjuures sinαλ/d,  on võrekonstant. Seejuures kehtib väiksuse nõue: kaldunud kiiri saab eristada ainult siis, kui võrekonstant ei ületa liialt lainepikkust. Õnneks pakub loodus ise sobivaid võresid ülilühikeste leiulainete mõõtmiseks: need on aatomite korrapärased mikrovõrestikud – kristallid. Kõik erineva kiiruse ja erineva massiga osakeste difraktsiooni uuringud kristallivõrede abil on kinnitanud seose λ=h/mv kehtivust. (Täpsustame: kui läheneb valguse kiirusele – muidugi selleni eales jõudmata – tuleb kasutada keerukamaid valemeid.)

Valemi (4.1 ) saime esialgu footoni jaoks, samastades  footonile vastava valguslaine pikkusega. Kuna selgus, et see valem määrab mistahes osakeste leiulaine pikkuse, võime järeldada, et footoni leiulaineks ongi valguslaine, elektromagnetlaine.